Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 451/20 - wyrok Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2020-10-20

Sygnatura akt VI Ka 451/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący sędzia Grażyna Tokarczyk

Sędziowie Piotr Mika (spr.)

del. Patryk Poniatowski

Protokolant Monika Dąbek

przy udziale Mariusza Adamioka Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Z.

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 r.

sprawy A. P. ur. (...) w Z.

syna K. i B.

oskarżonego z art. 297§1 kk, art. 286§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§1 kk, art. 297§1 kk oraz art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk przy zast. art. 11§2 kk w zw. z art. 64§1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżyciela publicznego i obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 4 marca 2020 r. sygnatura akt II K 1094/19

na mocy art. 437 k.p.k. i art. 438 k.p.k. , art. 624 § 1 k.p.k.

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 7 w ten sposób, że eliminuje z rozstrzygnięcia ustalony do kwoty 482,55 zł (czterysta osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy) solidarny charakter obowiązku naprawienia szkody ze skazanym M. O. zobowiązanym do tego wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie II K 1389/10;

2.  w pozostałej części utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz na radcy prawnego M. A. (2) kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) obejmującą kwotę 96,60 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) podatku od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia oskarżonego z obowiązku zapłaty kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 451/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

2

1CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 4 marca 2020 r., sygn. II K 1094/19

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

z apelacji oskarżyciela publicznego:

obraza prawa materialnego, a to art. 91 § 1 kk poprzez jego wadliwe zastosowanie polegające na pominięciu w punkcie I wyroku przypisania oskarżonemu zarzuconego w punkcie VI aktu oskarżenia czynu popełnionego w dniu 14 czerwca 2008 roku w Z. na szkodę (...) S.A. Oddział w Polsce zakwalifikowanego z art. 297 § 1 k.k. oraz art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. podczas gdy całokształt zgromadzonego materiału dowodowego niezbicie wskazuje na popełnienie tego czynu

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Pominięcie w wyroku rozstrzygnięcia co do jednego z zarzuconych oskarżonemu czynów nie jest efektem naruszenia prawa materialnego, lecz naruszeniem przepisów prawa procesowego. Niezastosowanie do pominiętego czynu przepisu art. 91 § 1 k.k. ma charakter wtórny do uchybienia omówionego w sekcji 3.2.

Wniosek

o zmianę wyroku w punkcie 1 polegającą na przyjęciu, że oskarżony popełnił ciąg przestępstw opisanych w punktach I, II, , VI i VII aktu oskarżenia i wymierzeni za ten ciąg przestępstw jednej kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec braku w zaskarżonym wyroku rozstrzygnięcia co do jednego z zarzuconych oskarżonemu czynów wnioskowana zmiana wyroku nie była możliwa. Orzeczenie o winie i sprawstwie oskarżonego dopiero na etapie postępowania przed sądem II instancji naruszałoby mającą konstytucyjne umocowanie zasadę dwuinstancyjności postępowania karnego

3.2.

z apelacji oskarżyciela publicznego:

obraza przepisów w postępowania, a to art. 413 § 2 pkt 1 i 2 k.p.k. oraz art. 413 § 1 pkt 5 k.p.k. mająca wpływ na treść orzeczenia, polegająca na bezzasadnym pominięciu w sentencji wyroku rozstrzygnięcia o całości przedmiotu procesu, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że oskarżonemu przypisano w punkcie 1 wyroku ciąg przestępstw, który obejmuje wyłącznie czyny zarzucone w akcie oskarżenia w punkcie I, II, V i VII, mimo że całokształt materiału dowodowego ujawnionego podczas przewodu sądowego wskazuje, że oskarżony dopuścił się również czynu opisanego w punkcie VI aktu oskarżenia w warunkach ciągu przestępstw

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

W istocie pominięcia w wyroku rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonego co do jednego z zarzuconych mu czynów narusza jednoznacznie przepis art. 413 § 1 pkt 5 k.p.k. zgodnie z którym wyrok powinien zawierać rozstrzygnięcie sądu.

Wniosek

o zmianę wyroku w punkcie 1 polegającą na przyjęciu, że oskarżony popełnił ciąg przestępstw opisanych w punktach I, II, , VI i VII aktu oskarżenia i wymierzeni za ten ciąg przestępstw jednej kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

jak w sekcji 3.1

3.3.

obraza przepisu postepowania, a to art. 413 § 2 pkt 2 k.p.k. mająca wpływ na treść wyroku polegająca na rozstrzygnięciu co do środka karnego w punkcie 7 poprzez zobowiązanie na mocy art. 46 § 1 k.k. oskarżonego solidarnie ze skazanym M. O. do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. Oddział w Polsce poprzez zapłatę kwoty 482,25 zł tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem opisanym w punkcie VI aktu oskarżenia, który to czyn został pominięty w ciągu przestępstw przypisanych oskarżonemu w punkcie 1 wyroku.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Pominięcie w wyroku rozstrzygnięcia co do odpowiedzialności karnej oskarżonego za czyn zarzucony mu w punkcie VI aktu oskarżenia sprawiło, że brak było podstaw dla rozstrzygania o obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej tym czynem. Rozstrzygnięcie w przedmiocie obowiązku naprawienia szkody dotyczyło jednak pokrzywdzonego (...) S.A. tj. następcy prawnego (...), stąd zawarcie w nim ustalenia dotyczącego solidarnego charakteru tego obowiązku z obowiązkiem nałożonym na wcześniej prawomocnie skazanego M. O. było najwyraźniej oczywistą omyłką, skoro na tego skazanego nałożono obowiązek naprawienia szkody na rzecz (...) S.A. Oddział w Polsce. Kwota orzeczonego obowiązku naprawienia szkody stanowi sumę szkód wyrządzonych przypisanymi oskarżonemu czynami na szkodę (...), stąd brak było podstaw do jej korygowania.

Wniosek

brak wniosku

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

3.4.

z apelacji obrońcy:

obraza przepisów postępowania, mająca istotny wpływ na treść wyroku, a to art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. polegająca na przekroczeniu granic swobodnej oceny dowodów i dokonaniu ich oceny w sposób dowolny a nie swobodny, niezgodny ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego oraz bez uwzględnienia całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej poprzez bezpodstawne ustalenie, że oskarżony informując A. K. i D. K. (1) o tym, że uzyskał kartę płatniczą w sklepie (...), ułatwił tym osobom popełnienie czynów zabronionych i tym samym dopuścił się pomocnictwa w popełnieniu przez te osoby czynów opisanych w pkt 2 zaskarżonego wyroku, podczas gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie daje podstaw do przypisania oskarżonemu pomocnictwa w popełnieniu tych czynów.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Ustalenie, że oskarżony przekazał braciom K. informacje niezbędne dla dokonanie przez nich przestępstw oszustwa znajdują jednoznaczne potwierdzenie w złożonych w postępowaniu przygotowawczym wyjaśnieniach D. W.. Wynika z nich przecież, że początkowo działając wspólnie z A. W. zajmował się poszukiwaniem osób, które zawierać będą umowy kredytowe, bądź też o karty kredytowe, podając nieprawdziwe oświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...), (...), (...) oraz (...). Osoby pozyskane przez nich zawierały stosowne umowy bądź to dokonując zakupu towaru na raty, bądź to kupując towar przy użyciu otrzymanych kart kredytowych. Osoby te dzieliły się uzyskanymi w ten sposób towarami lub ich równowartością z A. W. i D. W.. D. W. po utracie kontaktu z A. W. kontynuował cały proceder sam, a później pozyskał do niego A. P.. Według relacji D. W. to właśnie A. P. pozyskał dla opisanego wyżej procederu obu braci K.. Znamienne jest, że obaj składając nieprawdziwe oświadczenia o własnym zatrudnieniu posłużyli się nazwami firm wymyślonymi przez A. W. i D. W., tj. A. K. - firmą (...), a D. K. (2) - firmą (...). W świetle okoliczności opisanych przez D. W. działanie oskarżonego z zamiarem wykorzystania przez braci K. uzyskanych od niego informacji do popełnienia przestępstwa nie może budzić żadnych racjonalnych wątpliwości. Uprawnieniem sądu I instancji było uznanie relacji D. W. za wiarygodną wobec jej dużej szczegółowości i zgodności z rzeczywiście zawartymi umowami kredytowymi i treścią oświadczeń o zatrudnieniu. Sprzeczność relacji D. W. z wyjaśnieniami oskarżonego w zgodzie z zasadami doświadczenia życiowego i logiką rozstrzygnąć należało na korzyść pierwszej z nich.

Wniosek

o zmianę wyroku i uniewinnienie oskarżonego od czynów przypisanych w punkcie 2

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

brak uchybienia wskazanego w zarzucie

3.5.

z apelacji obrońcy:

błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego treść, polegający na stwierdzeniu, że oskarżony dopuścił się pomocnictwa w popełnieniu czynów zabronionych przez A. K. i D. K. (1) opisanych w punkcie 2 zaskarżonego wyroku

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut bezzasadny w świetle okoliczności opisanych w sekcji 3.4

Wniosek

o zmianę wyroku i uniewinnienie oskarżonego od czynów przypisanych w punkcie 2

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

brak uchybienia wskazanego w zarzucie

3.6.

z apelacji obrońcy:

rażąca niewspółmierność środka probacyjnego poprzez orzeczenie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności na okres 5 lat próby, podczas gdy orzeczenie maksymalnego okresu próby jest niewspółmierne do stopnia winy i motywacji oskarżonego, jego właściwości i warunków osobistych, postawy w postępowaniu przygotowawczym oraz jurysdykcyjnym oraz pozostałych dyrektyw wymiaru środków probacyjnych wynikających z art. 53 k.k. w zw. z art. 56 k.k.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Maksymalny okres próby zastosowanego wobec oskarżonego środka probacyjnego znajduje pełne uzasadnienie w fakcie wielokrotnej karalności oskarżonego, który nawet odbywszy kary pozbawienia wolności ponownie dopuszczał się przestępstw. Wybór długości okresu próby nie powinien być ściśle związany ze stopniem winy i stopniem społecznej szkodliwości czynu, lecz winien być okresem niezbędnym dla zweryfikowania rzeczywistego nastawienia oskarżonego do obowiązku przestrzegania porządku prawnego. Wielokrotna karalność oskarżonego, jak też liczba przestępstw przypisanych oskarżonemu zaskarżonym wyrokiem sprawiają, że weryfikacja postawionej w stosunku do oskarżonego pozytywnej prognozy kryminologicznej powinna trwać maksymalnie długo. W przypadku stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary sąd zobligowany jest uwzględniać wszystkie dyrektywy wynikające z art. 53 k.k.(por. postanowienie SN z dnia 20 listopada 2008 r., II KK 180/08, LEX nr 468656; wyrok SA w Gdańsku z dnia 7 listopada 2012 r., II AKa 350/12, LEX nr 1236136; postanowienie SA w Szczecinie z dnia 9 lutego 2012 r., II AKzw 60/12). Odgrywają one wszakże szczególną rolę przy stosowaniu tego środka, o ile bowiem sam wymiar kary zasadniczo powinien być kształtowany z uwzględnieniem dyrektywy prewencji generalnej oraz zaspokojenia społecznego poczucia sprawiedliwości, o tyle zastosowanie instytucji probacyjnej warunkowego zawieszenia w pierwszym rzędzie powinno być dyktowane względami prewencji indywidualnej.

Wniosek

o zmianę wyroku poprzez orzeczenie wobec oskarżonego krótszego niż maksymalny okresu próby

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

brak uchybienia wskazanego w zarzucie

1OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

1ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

skazanie za przypisane oskarżonemu przestępstwa, rozstrzygnięcie o karze, zastosowanym środku probacyjnym i o kosztach procesu

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Mimo stwierdzonego uchybienia sądu I instancji polegającego na pominięciu w wyroku rozstrzygnięcia co do jednego z postawionych oskarżonemu zarzutów brak było możliwości zmiany wyroku poprzez przypisanie oskarżonemu na etapie postępowania odwoławczego pominiętego czynu, gdyż kłóciłoby się to z zasadą dwuinstancyjności postępowania karnego. Uzasadnienia takiego rozstrzygnięcia upatrywać można w analogicznie stosując regułę ne peius z art. 454 § 1 k.p.k., która uniemożliwia zmianę wyroku polegającą na skazaniu oskarżonego przez sąd odwoławczy w sytuacji gdy wyrok sądu I instancji był wyrokiem uniewinniającym lub umarzającym postępowanie, a więc wyrokiem, który nie stwierdzał sprawstwa i winy oskarżonego. Sąd odwoławczy stanął również na stanowisku, że pominięcie rozstrzygnięcia co do jednego z czynów doprowadziło do braku rozpoznania sprawy w tym zakresie. Brak rozstrzygnięcia co do winy nie mógł stanowić dla sądu odwoławczego podstawy do uchylenia zaskarżonego wyroku w części dotkniętej brakiem określonego rozstrzygnięcia ( art. 425 § 2 zd. 2 k.p.k.) zgodnie z poglądem wg którego przedmiotem zaskarżenia może być tylko brak jednostkowego rozstrzygnięcia o konsekwencjach prawnych przypisanego czynu. (szerzej: Świecki D. (red.), Augustyniak B.,Eichstaedt K., Kurowski M. Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany. LEX/el., 2020, teza 21 do art 425 k.p.k.)

W opisanej sytuacji sprawę oskarżonego w zakresie pominiętego zarzutu należało wyłączyć do odrębnego postępowania i przekazać zgodnie z właściwością do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Zabrzu jako sądowi I instancji.

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.15.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

rozstrzygnięcie z pkt 7 dotyczące obowiązku naprawienia szkody zmieniono eliminując z jego treści ustalenie o solidarnym charakterze obowiązku do kwoty 482,55 zł z obowiązkiem nałożonym na M. O. wyrokiem w sprawie II K 1389/10

Zwięźle o powodach zmiany

powody wskazane w sekcji 3.3

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

Wobec złożenia przez ustanowionego z urzędu obrońcę oskarżonego oświadczenia, że jego wynagrodzenie nie zostało pokryte w całości ani w części uwzględniono wniosek radcy prawnego M. A. (2) zasądzając na jej rzecz od Skarbu Państwa wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki za obronę w sprawie o wyrok łączny wskazanej w § 17 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U.2019.68 j.t.) podwyższonej o kwotę podatku od towarów i usług zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia.

4

Z uwagi na pobyt oskarżonego w szpitalu psychiatrycznym i stan zdrowia ograniczający jego możliwości zarobkowe uznano, że uiszczenie przez oskarżonego kosztów sądowych za postepowanie odwoławcze byłoby dla niego zbyt uciążliwe. W myśl art. 624 § 1 k.p.k. z tego powodu zwolniono oskarżonego z obowiązku ich zapłaty a wydatkami obciążono Skarb Państwa

1PODPIS

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

oskarżyciel publiczny

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

brak rozstrzygnięcia co do zarzutu popełnienia przestępstwa wskazanego w punkcie VI części wstępnej wyroku, rozstrzygnięcie o obowiązku naprawienia szkody

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

2

Podmiot wnoszący apelację

obrońca oskarżonego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

skazanie za czyny przypisane oskarżonemu w punkcie 2, rozstrzygnięcie o długości okresu próby warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Dąbek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Grażyna Tokarczyk,  Piotr Mika ,  Patryk Poniatowski
Data wytworzenia informacji: