Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1583/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-01-16

Sygn. akt III Cz 1583/13

POSTANOWIENIE

Dnia 16 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie

Przewodniczący – Sędzia SO Joanna Naczyńska (spr.)

Sędziowie SO Barbara Braziewicz

SO Magdalena Balion-Hajduk

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. P.

przeciwko E. N.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 10 października 2013r., sygn. akt I C 1807/13

postanawia :

uchylić zaskarżone zarządzenie i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Rudzie Śląskiej do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO Magdalena Balion-Hajduk SSO Joanna Naczyńska SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akt III Cz 1583/13

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z 10. października 2013r. Przewodniczący Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej - na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. - zwrócił pozew K. P. o zapłatę kwoty 2.260 zł stwierdzając, iż powód w wyznaczonym mu terminie nie usunął braków formalnych pozwu, w szczególności nie wskazał okoliczności faktycznych stanowiących podstawę pozwu i dowodów na ich poparcie, a nadto nie przedłożył odpisu pozwu i nie podał swego numeru PESEL.

Zażalenie na to zarządzenie wniósł powód, wnosząc o rozpoznanie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, zgłoszonego w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu i dołączając kserokopię swego dowodu osobistego, zawierającą numer PESEL.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Zgodnie z art. 124 § 1 k.p.c. zgłoszenie w pozwie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu wstrzymuje bieg toczącego się postępowania. Celowościowa wykładnia tego przepisu przemawia za przyjęciem, iż skutek w postaci wstrzymania biegu postępowania wywołuje także zgłoszenie przez powoda wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu. Stąd też w zaistniałej w sprawie sytuacji, Sąd Rejonowy zobligowany był najpierw rozpoznać wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, a dopiero po zakończeniu tego incydentalnego postępowania, podjąć czynności sądowe związane z trybem usunięcia braków formalnych pozwu.

Z tych to też przyczyn Sąd Odwoławczy, uznając zaskarżone zarządzenie za co najmniej przedwczesne - na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 398 k.p.c. - uchylił je i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Rudzie Śląskiej do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi - zgodnie z art. 108 § 2 k.p.c. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO Barbara Braziewicz SSO Joanna Naczyńska SSO Magdalena Balion-Hajduk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Naczyńska,  Barbara Braziewicz ,  Magdalena Balion-Hajduk
Data wytworzenia informacji: