Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1578/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-11-25

Sygn. akt III Cz 1578/14

POSTANOWIENIE

Dnia 25 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Arkadia Wyraz – Wieczorek

Sędziowie SO Anna Hajda

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku J. O.

z udziałem B. M., J. R., M. C. i W. M.

o zniesienie współwłasności nieruchomości

na skutek zażalenia uczestnika W. M.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 5 grudnia 2012 r., sygn. akt I Ns 665/10

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Arkadia Wyraz – Wieczorek SSO Anna Hajda

Sygn. akt III Cz 1578/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Rybniku przyznał biegłej sądowej z zakresu szacowania nieruchomości M. T. kwotę 354,24 zł za sporządzenie opinii uzupełniającej wskazując, że odpowiada to nakładowi pracy biegłej i pozostaje zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zażalenie na to postanowienie złożył uczestnik postępowania W. M. wskazując, że sporządzenie opinii było bezcelowe i wnosząc o oddalenie wniosku o zniesienie współwłasności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 dekretu z dnia 25 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49 poz. 445) w związku z art. 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz 1025), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd określając wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę uwzględnia wymagane od biegłego kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii nakład pracy i poświęcony czas, a także w miarę potrzeby pokrycie wydatków niezbędnych do wykonania zleconej pracy zaś wysokość wydatków ocenia na podstawie złożonego rachunku. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych biegłemu przysługuje zwrot kosztów podróży i innych wydatków koniecznych związanych ze stawiennictwem w sądzie oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 ze zmianami - obecnie już nieobowiązującego, ale obowiązującego w dacie wydania zaskarżonego postanowienia) wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę wynosi za godzinę pracy od 1,2% do 1,7% podstawy obliczania, czyli w 2012 r. była to kwota 30,03 zł za godzinę, przy czym wynagrodzenie biegłego posiadającego stopień naukowy doktora wynosi 2,4% podstawy obliczania (§ 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym), czyli kwotę 42,40 zł.

Biegła sądowa posiadająca stopień naukowy doktora sporządziła opinię uzupełniającą na wyraźne zlecenie Sądu Rejonowego i w sposób prawidłowy wyliczyła swoje wynagrodzenie, a opinię sporządziła na piśmie, zaś wskazana przez biegłą stawka w wysokości 32 zł za godzinę pracy jest prawidłowa, gdyż mieści się w stawkach określonych powyżej wskazanymi przepisami. Opinia biegłej zawiera 4 strony i wskazuje wartość metra kwadratowego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczysta nr (...), przy czym biegła na jej opracowanie poświęciła 9 godzin – co wynika z karty jej pracy znajdującej się na okładce tomu II akt. Dodatkowo wynagrodzenie biegłej powiększa kwota podatku od towarów i usług w kwocie 66,24 zł (23% z 288 zł).

Żadne z zarzutów zażalenia nie odnoszą się do nakładów pracy biegłej, jej kwalifikacji i czasu koniecznego do wydania opinii, skarżący tylko kwestionuje przydatność opinii do rozpoznania sprawy. Są to więc merytoryczne uwagi do opinii biegłej, a nie zarzuty kierowane bezpośrednio przeciwko którejkolwiek z przesłanek wskazanych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a przecież ostateczna ocena przydatności opinii należy do sądu orzekającego w sprawie, a biegłej na obecnym etapie postępowania należy się wynagrodzenie za sporządzoną opinię uzupełniającą. W rozpoznawanej sprawie dopiero rozpatrzenie merytorycznych zarzutów co do opinii biegłej będzie mogło stanowić podstawę do stwierdzenia czy opinia ta była przydatna do rozpoznania sprawy czy też nie, a biegła ma prawo żądać wynagrodzenia za wykonaną pracę (art. 288 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc).

Sąd Rejonowy odnosząc się do przyznanego biegłej wynagrodzenia wskazywał jej nakład pracy, który trzeba połączyć z ilością godzin poświęconych przez biegłą na sporządzenie opinii uzupełniającej. Dlatego też przyznano biegłej wynagrodzenie w prawidłowej wysokości.

Z powyższych względów zarzuty zgłoszone w zażaleniu okazały się bezzasadne.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 385 kpc w związku z art. 397 § 1 i 2 kpc, art. 288 kpc, art. 13 § 2 kpc oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i art. 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym oraz § 3 pkt 3 tego rozporządzenia i art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zażalenie jako bezzasadne należało oddalić.

SSR (del.) Roman Troll SSO Arkadia Wyraz – Wieczorek SSO Anna Hajda

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Arkadia Wyraz – Wieczorek,  Anna Hajda
Data wytworzenia informacji: