Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 1429/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-09-11

Sygn. akt III Ca 1429/14

POSTANOWIENIE

Dnia 11 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Krystyna Hadryś

Sędziowie SO Gabriela Sobczyk

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Gminy Z.

o ustanowienie kuratora dla nieobecnej W. W.

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 22 maja 2014 r., sygn. akt III RNs 145/14

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Tarnowskich Górach, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego.

SSR (del.) Roman Troll SSO Krystyna Hadryś SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Ca 1429/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 22 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach oddalił wniosek o ustanowienie kuratora dla nieobecnej W. W. wskazując, iż jest niedopuszczalne jego ustanowienie w sprawie o wymeldowanie W. W., albowiem budynek, w którym była zameldowana został rozebrany.

Wnioskodawca złożył apelację od tego postanowienia wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, albowiem jego zdaniem sam fakt wyburzenia budynku nie stanowi przeszkody do merytorycznego rozpoznania sprawy administracyjnej o wymeldowanie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 184 § 1 kro jeżeli osoba z powodu nieobecności nie może prowadzić swych spraw, a nie ma pełnomocnika, to ustanawia się dla niej kuratora. Przepis ten ma zastosowanie także w sytuacji, gdy organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony (art. 34 § 1 kpa).

W swoim rozstrzygnięciu Sąd Rejonowy wskazał jako podstawę niedopuszczalności ustanowienia kuratora jedynie to, że wyburzony został budynek, w którym W. W. mieszkała.

Należy zauważyć, że pozytywną przesłanką ustanowienia kuratora jest nieobecność osoby, dla której ma on być ustanowiony i to ten fakt Sąd Rejonowy powinien zbadać, ale tego nie uczynił, gdyż oddalił wniosek tylko na tej podstawie, że budynek, w którym W. W. była zameldowana został wyburzony. Wyburzenie tego budynku nie ma znaczenia dla rozpoznania sprawy o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej. Istotne zaś jest to, czy nieobecność W. W. rzeczywiście występuje i czy osoba nieobecna rzeczywiście nie może prowadzić swoich spraw. Tego Sąd Rejonowy nie ustalał, a to stanowi istotę sprawy.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 386 § 4 kpc i art. 108 § 2 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc, należało orzec jak w sentencji, albowiem apelacja okazała się zasadna, gdyż Sąd Rejonowy nie rozpoznał istoty sprawy.

W toku ponownego postępowania Sąd Rejonowy podejmie czynności ustalające w zakresie wskazanych powyżej braków, w szczególności czy nieobecność W. W., jest przeszkodą w prowadzeniu przez nią swoich spraw co do zakresu toczącego się postępowania administracyjnego i dopiero po zebraniu prawidłowo materiału, stanowiącego podstawę ustaleń faktycznych, oceni zasadność żądania wnioskodawcy w oparciu o wymagane przesłanki z art. 184 § 1 kro.

SSR(del.) Roman Troll SSO Krystyna Hadryś SSO Gabriela Sobczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krystyna Hadryś,  Gabriela Sobczyk
Data wytworzenia informacji: