Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 214/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-06-10

Sygn. akt: I C 214/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca:

SSO Katarzyna Banko

Protokolant:

Julia Piątek

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2014 roku w Gliwicach

sprawy z powództwa W. B.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda W. B. kwotę 106.025,00 (sto sześć tysięcy dwadzieścia pięć 00/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 27 października 2012 roku;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7071,56 (siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden 56/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gliwicach:

a)  od powoda W. B. z zasądzonego roszczenia kwotę 131,29 (sto trzydzieści jeden 29/100) złotych,

b)  od pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 415,75 (czterysta piętnaście 75/100) złotych

tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

SSO Katarzyna Banko

Sygn. akt I C 214/12

UZASADNIENIE

Powód W. B. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 140 278,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 września 2012r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3617 zł.

Uzasadniając swe stanowisko powód wskazał, że był właścicielem samochodu marki M. (...), nr rej. (...). W dniu 31 maja 2012r. powód zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia AC, w której wartość pojazdu została określona na kwotę 220 500,00 zł. W dniu 9 lipca 2012r. samochód powoda został podpalony, w wyniku czego musiał on zostać zezłomowany. Powód po podpaleniu samochodu niezwłocznie powiadomił o tym fakcie Policję, która umorzyła prowadzone postępowanie. Powód zawiadomił o szkodzie stronę pozwaną, która po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego wypłaciła powodowi kwotę 65 000,00 zł tytułem odszkodowania. Powód zakupił samochód za kwotę 66 000,00 zł, jednakże w chwili zakupu był on uszkodzony. Powód dokonał naprawy samochodu, a następnie podpisał umowę ubezpieczenia AC z pozwanym. W dniu podpisania umowy pozwany dokonał oględzin samochodu oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Stan pojazdu został określony jako „nie noszący śladów naprawy”, a wnętrze jako „dobre”. Pismem z dnia 20 września 2012r. pozwany został wezwany do dobrowolnej zapłaty kwoty 140 278,00 zł, tj. kwoty stanowiącej wartość samochodu powoda przed szkodą w wysokości 220 500,00 zł pomniejszonej wypłacone odszkodowanie w kwocie 65 000,00 zł oraz trzy zaległe raty składki ubezpieczeniowej, każda po 5003,00 zł tytułem odszkodowania. Z racji nienaprawienia szkody do dnia dzisiejszego, powód uznaje niniejszy pozew za zasadny.

Pozwany (...) S.A. w W. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadniając swe stanowisko pozwany przyznał, że z powodem łączyły go umowa ubezpieczenia AC zawarta dla pojazdu M. (...) nr rej. (...) oraz, że zajmował się likwidacją szkody zgłoszonej przez powoda. Roszczenie dotyczyło naprawy szkody w pojeździe i wypłaty świadczenia z polisy ubezpieczenia AC. W wyniku prowadzonego postępowania doszło do częściowego uwzględnienia roszczenia ubezpieczającego i wypłaty bezspornej części świadczenia. Zawarta umowa obejmowała m.in. ryzyko uszkodzenia pojazdu. Suma ubezpieczenia wynosiła 220 500,00 zł. We wniosku ubezpieczeniowym zastrzeżono warunek niezmiennej wartości pojazdu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Składka wynosiła 18 500,00 zł i została podzielona na 4 raty po 4625 zł, z czego powód zapłacił jedną ratę. Ubezpieczony pojazd został dwukrotnie umyślnie podpalony w dniu 9 lipca 2012r. Szkoda została zgłoszona w terminie przewidzianym umową. Po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych pozwany stwierdził, że zniszczenie samochodu jest całkowite, a naprawa samochodu jest nieopłacalna. W tej sytuacji wypłacone odszkodowanie powinno odpowiadać wartości pojazdu z dnia ubezpieczenia pomniejszonej o wartość odzysku ze sprzedaży pozostałości, ustalając cenę pozwany kierował się ceną zakupu samochodu wynikającą z umowy zakupu przedstawionej przez ubezpieczającego i pomniejszył ją o wartość złomu. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania pozwany kierował się również informacją od powoda, który przesłuchiwany w ramach dochodzenia prowadzonego pod sygn. (...), wycenił swoją szkodę na kwotę 65 000,00 zł. Ponadto według niego pojazd od jakiegoś czasu nie był używany i miał kłopoty z zapłonem, zaś z zaświadczenia o złomowaniu wynika, iż nie miał on akumulatora. W trakcie oględzin pojazdu po spaleniu, stwierdzono na niektórych jego elementach pozostałości spawów blachy oraz wgłębienia, które mogła pokrywać szpachla. Pozwany ustalił, że poprzedni właściciel pojazdu – S. A. ubezpieczył samochód w (...) SA w ramach umowy AC na kwotę 250 000 zł i w dniu 9 kwietnia 2012r. zgłosił szkodę, za którą otrzymał kwotę ponad 80 000,00 zł odszkodowania. W chwili wniesienia pisma z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie szkody nr (...) toczyło się postępowanie sądowe przed Sądem we W. przeciwko (...) SA o zapłatę dalszych 40 000,00 zł. W ciągu niespełna miesiąca po szkodzie, w dniu 4 maja 2012r. sprzedał on swój pojazd powodowi za kwotę 66 000,00 zł, co wskazuje, że był on w tym momencie uszkodzony. Poprzednie uszkodzenie wspomnianego pojazdu również było wynikiem umyślnego zniszczenia. Wspomniana okoliczność powinna być bezsporna, ponieważ zarówno S. A. i powód W. B. mają tego samego pełnomocnika. Wątpliwości pozwanego co do faktycznej wartości ubezpieczonego pojazdu wzbudza fakt, że pojazd ubezpieczony na 225 000,00 zł został zakupiony przez powoda za kwotę 66 000,00 zł. Ponadto powód zeznał na Policji, że nie ma prawa jazdy i nie jeździł ubezpieczonym samochodem. Odnośnie potrącenia z odszkodowania trzykrotności składki pozwany podnosi, iż potrącenie to jest możliwe tylko w wypadkach, kiedy należne odszkodowanie wyczerpuje sumę ubezpieczenia, co w niniejszej sprawie nie ma miejsca i nie zostało jeszcze przesądzone. Ponadto pozwany wskazał, że rozstrzygnięcie niniejszego sprowadza się do ustalenia rynkowej wartości ubezpieczonego pojazdu według stanu na dzień ubezpieczenia.

Sąd ustalił, co następuje:

Samochód marki M. (...) w okresie od 27 maja 2011r. do 9 maja 2012r. był zarejestrowany na S. A. zamieszkałego we W. przy ulicy (...). Pojazd został sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych jako samochód uszkodzony, bez gwarancji, jako samochód ciężarowy. W Polsce została zmieniona kwalifikacja z samochodu ciężarowego na samochód osobowy. S. A. nie korzystał z wspomnianego pojazdu. Faktycznym użytkownikiem pojazdu był jego syn T. A., z którego środków został on zakupiony oraz, który dokonał naprawy samochodu. Następnie samochód został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej. Uszkodzenia pojazdu zostały ponownie naprawione przez T. A.. W dniu 9 kwietnia 2012r. we W. samochód został uszkodzony i w takim stanie został sprzedany powodowi. Pojazd w owym czasie miał numer rejestracyjny (...).

Następnie samochód umową z dnia 4 maja 2012r. został nabyty przez D. B. i M. B. za kwotę 66 000,00 zł w jako prezent urodzinowy dla ich ojca W. B.. Powód finansowo partycypował w cenie samochodu. Zgodnie z treścią umowy osoba sprzedającą był S. A., zaś kupującą W. B.. Zgodnie z § 5 umowy sprzedający oświadczył, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdził znajomość stanu technicznego pojazdu.

W chwili zawarcia umowy sprzedaży samochód był uszkodzony, w wyniku kolizji drogowej, która miała miejsce gdy właścicielem był S. A.. Pojazd był poobijany, miał powybijane szyby w drzwiach. Uszkodzona była tapicerka i deska rozdzielcza. Drzwi były poobijane. Tapicerka wyglądała jakby był pocięta nożem. W dniu 9 maja 2012r. samochód został przerejestrowany w Urzędzie Miejskim w G. na powoda W. B. i otrzymał nowy numer rejestracyjny - (...). Następnie syn powoda, który zamieszkuje we W., D. B. własnoręcznie dokonał naprawy uszkodzeń w wspomnianym pojeździe. Powód, który zamieszkuje w G. po raz pierwszy zobaczył samochód gdy był już naprawiony. Samochód powoda nie był garażowany, był używany przez syna powoda. Sam powód nie posiada prawa jazdy.

W dniu 31 maja 2012r. synowie powoda zawarli umowę ubezpieczenia OC, AC i NNW z pozwanym. W chwili zawarcia umowy samochód został wyceniony na kwotę 220 500,00 zł. Suma ubezpieczenia została określona na podstawie Eurotax oprogramowania ustalającego wartość samochodu. Zgodnie z umową na karoserii samochodu nie było śladów jej naprawy. W chwili zawarcia umowy ubezpieczenia samochód był w stanie dobrym. Stan samochodu nie mógł być określony na bardzo dobry, ponieważ samochód w chwili zawarcia umowy nie był nowy. Pojazd miał dodatkowe wyposażenie. Przebieg samochodu wynosił około 47 000 km. Łączna suma składki wyniosła 20 079,00 zł, a jej zapłata została rozłożona na 3 raty w wysokości 5 003,00 i jedną ratę w wysokości 5 070,00 zł We wspomnianej kwocie mieściła się kwota 18 500 zł tytułem składki ubezpieczenia AC, która został rozłożona na 4 raty po 4 625,00 zł. Powód uiścił pierwszą składkę w kwocie 5 070,00 zł.

W dniu 7 lipca 2012r. syn powoda M. B. zaparkował samochód w G. przy ulicy (...). Samochód został zamknięty na zamki fabryczne. W nocy z 8 na 9 lipca 2012r. samochód została dwukrotnie podpalony i spłonął całkowicie.

Powód dokonał zgłoszenia szkody u pozwanego. W odpowiedzi pozwany pismem z dnia 27 sierpnia 2012r. przyznał powodowi kwotę 65 000,00 zł tytułem odszkodowania związanego z uszkodzeniem pojazdu. Uzasadniając wysokość przyznanego odszkodowania pozwany podał, że powód składając zeznania w Komisariacie (...) Policji w G. oszacował swa stratę na kwotę 65 000,00 zł.

W dniu 5 września 2012r. powód zgłosił pojazd do zezłomowania w firmie (...) w Z.. W chwili zgłoszenia w samochodzie nie było akumulatorów. Decyzją Prezydenta Miasta G. nr (...) z dnia 5 września 2012r. samochód został wyrejestrowany.

Pismem z dnia 20 września 2012r. powód wezwał pozwanego do dobrowolnej zapłaty kwoty 140 278,00 zł tytułem odszkodowania związanego z uszkodzeniem samochodu. Wspomniana kwota miała stanowić wartość pojazdu powoda przed szkodą w wysokości 220 500,00 zł pomniejszoną o dotychczas wypłacone odszkodowanie w kwocie 65 000,00 zł oraz niezapłacone trzy raty składki każda po 5 003,00 zł.

Ubezpieczany model samochód M. (...) był produkowany do sierpnia 2009r. Samochód posiadał numer identyfikacyjny (...). Posiadał on następujące parametry: pojemność silnika cm ( 3) – 5461, moc kW 285, automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja, 6 poduszek powietrznych, w chwili zawierania umowy ubezpieczenia posiadał przebieg 47 000 km, po raz pierwszy zarejestrowany został w Polsce 27 maja 2011r.

Wartość pojazdu została wyceniona na podstawie programu komputerowego Eurotax. Jako model bazowy w bazie danych przyjęto model M. (...), którego produkcję rozpoczęto po dacie produkcji ubezpieczanego pojazdu (model GL550 jest przeznaczony na rynek Ameryki Północnej i tam jest produkowany). Wartość bazowa to uśredniona wartość pojazdu wycenianego, wyprodukowanego w danym roku, znajdującego się w średnim stanie technicznym i posiadającego normatywne zużycie eksploatacyjne, ustalone na miesiąc wykonywania wyceny. Wycena wartości pojazdu oparta jest o tzw. pojazd modelowy. Jest to punkt wyjścia do dalszej wyceny wartości pojazdów. Eurotax Glass’s zdefiniował pojazd modelowy w następujący sposób: poprawny stan techniczny – nie wymagający napraw i będący w ruchu, po raz pierwszy został zarejestrowany w maju danego roku, jest wyposażony standardowo, ma przebieg standardowy dla pojazdów swojej klasy, opony wykazywały maksymalnie 50% stopień zużycia. W okresie od 31 maja do 1 lipca 2012r. wg notowań pojazd stracił na wartości około 5000,00 zł. Biegły sądowy M. R. ustalił, że wartość samochodu marki M. (...) dla modelu produkowanego do sierpnia 2009r. na dzień ubezpieczenia wynosiła 188.800 zł, zaś na dzień szkody 184.900 zł. Z kolei wartość samochodu marki M. (...) dla modelu produkowanego do sierpnia 2009r. wynosiła na dzień ubezpieczenia 204 400 zł, zaś na dzień szkody 200 300 zł.

Powyższe okoliczności faktyczne Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: umowy polisy seria (...) nr (...) (k.7-9); dowodu wpłaty (k. 10); zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu (k. 11); decyzji nr (...) (k. 12); pisma pozwanego z dnia 27 sierpnia 2012r. (k. 14); pisma pozwanego z dnia 5 września 2012r. (k.13); pisma powoda z dnia 20 września 2012r. (k. 15); umowy sprzedaży z dnia 4 maja 2012r. (k. 16); dokumentacji zdjęciowej pojazdu powoda wraz z kalkulacją szkody (k. 60 – 119); dokumentacji Urzędu Miejskiego we W. (k. 151-189); dokumentacji Urzędu Miejskiego w G. (k. 191-213); akt szkody nr (...); z zeznań świadków S. A. (k. 244-245), D. B. (k. 272-274), K. W. (zapis w formie audio-wideo, k. 280), T. A. (zapis w formie audio-wideo, k. 310); opinii biegłego z zakresu motoryzacji M. R. (k. 326-356), przesłuchania stron ograniczonego do przesłuchania powoda W. B. (zapis w formie audio-wideo, k. 280). Dowody z dokumentów urzędowych zostały sporządzone przez uprawnione osoby, w granicach ich kompetencji, a zatem były w pełni wiarygodne. Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły także niekwestionowane dokumentny prywatne, których prawdziwość nie budziła wątpliwości. Opinia biegłego z zakresu techniki samochodowej, ruchu drogowego oraz rekonstrukcji wypadków drogowych. M. R. została przyjęta przez Sąd bez zastrzeżeń, gdyż została sporządzona zgodnie ze zleceniem Sądu, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności istotnych dla poczynienia niezbędnych ustaleń faktycznych. Opinia jest spójna, zupełna i weryfikowalna z uwagi na jasność zawartych w niej treści. Nie istniały też wątpliwości co do wiedzy, fachowości lub bezstronności biegłej. Wiedza i doświadczenie zawodowe opiniujących oraz stanowczy charakter opinii przekonują, że zasadnym było poczynienie ustaleń na podstawie tej opinii. Zeznania świadków w ocenie Sądu były wiarygodne. Przesłuchanie stron – ograniczone do przesłuchania powoda W. B. - uzupełniło zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Sąd uznał za wiarygodne zeznania powoda, gdyż korespondowały one z pozostałymi dowodami.

Sąd zważył, co następuje:

W ustalonym stanie faktycznym powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Pozwany (...) S.A. w W. co do zasady nie kwestionował swej odpowiedzialności za skutki wydarzenia z 8 na 9 lipca 2012r., w wyniku którego spaleniu uległ samochód M. (...) przyznając, że powód ubezpieczył u pozwanego powyższy pojazd. W trakcie postępowania pozwany kwestionował, wysokość należnego odszkodowania, wskazując, że powinno ono być ustalone nie na podstawie wartości samochodu określonej w umowie ubezpieczenia tj. 220 500,00 zł, lecz na kwotę 65 000,00 zł, za którą powód nabył pojazd.

Zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia z dnia 31 maja 2012r. do umowy zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy, ustalone uchwałą Zarządu (...) SA nr (...) z dnia (...).

Zgodnie z § 22 ust. 8 pkt 1 i 2 rozdziału VI powyższej uchwały w razie powstania szkody całkowitej odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość pozostałości, z uwzględnieniem warunków umowy ubezpieczenia. Wartość pozostałości powinna odpowiadać ich wartości rynkowej i jest ustalana indywidualnie w zależności od rozmiaru uszkodzeń stopnia zużycia eksploatacyjnego ubezpieczonego pojazdu lub jego części (zespołów), w odniesieniu do samej wartości pojazdu, jaką przyjęto do wyliczenia szkody całkowitej; (...) SA może ustalić wartość pozostałości na podstawie oferty zakupu uzyskanej podczas aukcji internetowej.

W toku postępowania przeprowadzono dowód z opinii biegłego, który w swej opinii przedstawił wycenę wartości modelu samochodu M. (...) produkowanego przed sierpniem 2009r. oraz modelu produkowanego od sierpnia 2009r. W związku z tym, że samochód został po raz pierwszy zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych 1 stycznia 2009r. zatem jest to pojazd wyprodukowany przez sierpniem 2009r. i na tej podstawie przyjęto, że na dzień wystąpienia szkody wartość pojazdu wynosiła 184 900,00 zł. Od tej kwoty Sąd potrącił kwotę 65 000,00 zł wypłaconą powodowi przez pozwanego oraz trzy nieuiszczone przez powoda składki na ubezpieczenie AC w łącznej wysokości 13 875,00 zł, stąd Sąd przyznał powodowi kwotę 106 025,00 zł, oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

Zgodnie z § 28 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy, ustalonych uchwałą Zarządu (...) SA nr (...) z dnia (...). (...) wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym. W przypadku gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności (...) S.A. albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania (...) S.A. wypłaca w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.

Powód pismem z dnia 20 września 2012 r., które wpłynęło do pozwanego w dniu 26 września 2012 r. wezwał ubezpieczyciela o zapłatę odszkodowania. Zatem ustawowe odsetki od należnego powodowi odszkodowania zasądzono na podstawie art. 481 k.c. po upływie 30 dni od dnia doręczenia pozwanemu pisma z dnia 20 września 2012 r., tj. od dnia 27 października 2012 r.

Mając powyższe ustalenia i rozważania na względzie na podstawie art. 805 k.c. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy, ustalonych uchwałą Zarządu (...) SA nr (...) z dnia (...) orzeczono jak w sentencji.

O kosztach procesu orzeczono w oparciu o art. 100 zdanie 1 k.p.c., mając na względzie wynik postępowania, stosunkowo je rozdzielając.

Koszty procesu powoda wyniosły łącznie 10 631,00 zł, zaś obejmowały: wynagrodzenie pełnomocnika procesowego powoda, będącego adwokatem w wysokości 3600,00 zł, zgodnie z treścią § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz opłatę stosunkową od pozwu w wysokości 7014,00 zł. Pozwany przegrał sprawę w 76 %, zatem z kwoty 10631,00 zł pozwany winien zwrócić powodowi kwotę 8079,56 zł.

Pozwany poniósł koszty postępowania w kwocie 4200,00 zł obejmujące: koszty zastępstwa procesowego – 3.600,00 zł i wydatek na opinię biegłego sądowego w kwocie 600,00 zł, a ponieważ wygrał sprawę w 24 % to należy mu się zwrot kwoty 1008,00 zł.

Różnica pomiędzy w/w kwotami wynosi: 8079,56 zł – 1008,00 zł = 7071,56 zł i jest to kwota kosztów procesu zasądzonych od pozwanego na rzecz powoda przy zastosowaniu wynikającej z art. 100 k.p.c. zasady stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu.

Część wynagrodzenia biegłego sądowego tj. kwota 547,04 zł została pokryta z funduszu Skarbu Państwa. Sąd na podstawie art. 83 w związku z art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2008 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nakazał pobrać na rzecz Skarbu Państwa:

- od powoda z zasądzonego roszczenia kwotę 131,29 zł,

- od pozwanego kwotę 415,75 zł.

Gliwice, dnia 23 czerwca 2014r. SSO Katarzyna Banko

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Fornalczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Banko
Data wytworzenia informacji: