Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Pz 58/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-10-17

  Sygn. akt: VIII Pz 58/16

POSTANOWIENIE

Dnia 17 października 2016r.

  Sąd Okręgowy w G., VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G. w składzie:

Przewodnicząca: SSO Joanna Smycz

SSO Teresa Kalinka

SSR del.Magdalena Kimel

naposiedzeniu niejawnym w dniu 17 października 2016r. w G.

po rozpoznaniu sprawy z powództwa G. G.

przeciwko Syndykowi Masy Upadłości (...) Sp. z o.o. w Z.

o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem

w związku z zażaleniem syndyka masy upadłości

na postanowienie Sądu Rejonowego w Z. z dnia 12 sierpnia 2016 roku, sygn. akt: IV P 440/14

o odrzuceniu zażaleniu pozwanego;

postanawia:

oddalić zażalenie.

(-) SSO Teresa Kalinka (-) SSO Joanna Smycz (-) SSR del.Magdalena Kimel

Sędzia Przewodniczący Sędzia

UZASADNIENIE

W związku z wydaniem przez Sąd Rejonowy w G. postanowienia z dnia 28 października 2015r., sygn. akt: XII GU 173/15 o ogłoszeniu upadłości z opcją likwidacji majątku dłużnika (...) Sp. z o.o. w Z., Sąd Rejonowy w Z. postanowieniem z dnia 4 grudnia 2015r., sygn. akt: IV P 440/14 zawiesił postępowanie z powództwa G. G. przeciwko (...) Sp. z o.o. w Z. na podstawie art. 174 § 1 pkt. 4 k.p.c. Jak wynika z pisma Sądu Rejonowego w G. z dnia 6 lipca 2016r. lista wierzytelności została złożona dnia 6 maja 2016 roku i nie była jeszcze zatwierdzona. Wierzytelność G. G. nie została umieszczona na liście wierzytelności z urzędu, G. G. nie zgłosił również zgłoszenia wierzytelności do postępowania. Sąd Rejonowy w Z. postanowieniem z dnia 13 lipca 2016r., sygn. akt: IV P 440/14 podjął zawieszone postępowanie w związku z art. 145 ust. 1 z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Na powyższe postanowienie zażalenie z dnia 9 sierpnia 2016r. złożył syndyk masy upadłości domagając się jego uchylenia. Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2016r., sygn. akt: IV P 440/14 Sąd Rejonowy w Z. odrzucił zażalenie pozwanego syndyka masy upadłości na postanowienie z dnia 13 lipca 2016r. Sąd I instancji argumentował, że postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania nie jest orzeczeniem zaskarżalnym, dlatego też zażalenie na nie jest niedopuszczalne.

Zarazem jak wynika z pisma Przewodniczącej Wydziału (...) Sądu Rejonowego w Z. treść postanowienia z dnia 12 sierpnia 2016r. przesłana pozwanemu nie odpowiada treścią postanowieniu, które znajduje się w aktach sprawy. Postanowienie o właściwej treści z dnia 12 sierpnia 2016r. zostało przesłane pozwanemu i doręczone w dniu 31 sierpnia 2016r.

Na postanowienie z dnia 12 sierpnia 2016r. zażalenie wniósł syndyk masy upadłości (...) Sp. z o.o. w Z. zaskarżając je w całości. Skarżący zarzucił orzeczeniu naruszenie prawa materialnego poprzez naruszenie art. 145 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Pozwany podnosił w uzasadnieniu swojego stanowiska, iż podjęcie przeciwko syndykowi masy upadłości zawieszonego postępowania o mobbing (rzekomo prowadzony przeciwko powodowi przed datą ogłoszenia upadłości) stanowi naruszenie prawa materialnego i będzie od początku obarczone istotną wadą prawną. Syndyk masy upadłości wskazał, że tryb dochodzenia wierzytelności określony w przepisie art. 145 prawa upadłościowego i naprawczego nie został wyczerpany. W szczególności wierzyciel G. G. nie zgłosił do postępowania upadłościowego dochodzonej przez siebie wierzytelności, a nadto lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika (...) sp. z o.o. nie została do dnia sporządzenia zażalenia zatwierdzona. Pozwany wskazał, że uzasadnienie doręczonego postanowienia Sądu z dnia 12 sierpnia 2016 r. nie koreluje ze znanymi syndykowi okolicznościami sprawy, a w szczególności: nie jest znana osoba pana K. M., podane w pierwszym akapicie uzasadnienia daty są alogiczne, nadto wskazał na błędy w uzasadnieniu orzeczenia. Syndyk masy upadłości (...) Sp. z o.o. w Z. wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania zażaleniowego.

W ocenie Sądu Okręgowego zażalenie syndyka masy upadłości (...) Sp. z o.o. w Z. nie zasługuje na uwzględnienie. Postanowienie Sądu Rejonowego w Z. z dnia 12 sierpnia 2016r., sygn. akt: IV P 440/14 o odrzuceniu zażalenia pozwanego syndyka masy upadłości na postanowienie z dnia 13 lipca 2016r. jest słuszne i odpowiada prawu. Jak zasadnie podnosił Sąd I instancji postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania nie jest wymienione jako zaskarżalne w art. 394 k.p.c., ani też w przepisach szczególnych. Dlatego też od niezaskarżalnego orzeczenia nie przysługuje zażalenie, które jeśli jest złożone podlega odrzuceniu przez Sąd I instancji na mocy art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. W tym kontekście zarzuty pozwanego dotyczące naruszenia art. 145 prawa upadłościowego i naprawczego (sprzed nowelizacji ustawy przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 978) zmieniającą ją z dniem 1 stycznia 2016 r.)., które odnosiły się w istocie do postanowienia Sądu Rejonowego w Z. z dnia 13 lipca 2016r., sygn. akt: IV P 440/14 nie miały merytorycznego znaczenia dla rozstrzygnięcia i nie mogły odnieść skutku. Z kolei zarzuty skarżącego dotyczące niewłaściwej treści postanowienia Sądu Rejonowego w Z. z dnia 12 sierpnia 2016r. były zasadne, gdyż Sąd I instancji omyłkowo przesłał pozwanemu postanowienie innej treści. Tym niemniej postanowienie o właściwej treści zostało pozwanemu doręczone w dniu 31 sierpnia 2016r. Pozwany nie uzupełnił zażalenia w związku z otrzymaniem tegoż postanowienia, a tym samym podnoszone zarzuty również nie miały wpływu na prawidłowość rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w Z. z dnia 12 sierpnia 2016r. Wobec powyższego Sąd Okręgowy z mocy art. 385 k.p.c. w zw. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Z. z dnia 12 sierpnia 2016r., sygn. akt: IV P 440/14.

(-) SSO Teresa Kalinka (-) SSO Joanna Smycz (-) SSR del.Magdalena Kimel

Sędzia Przewodniczący Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gambus
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Smycz,  Teresa Kalinka ,  Magdalena Kimel
Data wytworzenia informacji: