Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 2030/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-01-12

Sygn. akt III Cz 2030/15

POSTANOWIENIE

Dnia 12 stycznia 2016r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Danuta Pacześniowska (spr.)

Sędziowie: SO Anna Hajda

SR (del.) Ewa Buczek - Fidyka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 stycznia 2016r.

sprawy z wniosku M. L.

przy udziale B. L.

o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego w(...)

z dnia 14 października 2015r., sygn. akt IV Nsm 1602/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Ewa Buczek - Fidyka SSO Danuta Pacześniowska SSO Anna Hajda

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy oddalił wniosek M. L. o wyłączenie sędziego Sądu Rejonowego w (...) K. M. od orzekania w sprawie uznając, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające uwzględnienie wniosku o wyłączenie sędziego, określone w art. 48 § 1 kpc, a także w art. 49 kpc.

Rozstrzygnięcie to zaskarżył wnioskodawca wnosząc o jego zmianę i wyłączenie SSR Katarzyny Krawczyk - Mandrak od dalszego rozpoznania sprawy. Ewentualnie domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ze stosownymi zaleceniami dla Sądu ponownie rozpoznającego wniosek. Nadto domagał się zasądzenia kosztów sądowych (w tym zastępstwa procesowego) na etapie postępowania o wyłączenie sędziego.

W ocenie skarżącego sprawa prowadzona jest wadliwie, a sędzia faworyzuje uczestniczkę dopuszczając zgłaszane przez nią dowody, a oddalając jednocześnie wnioski dowodowe wnioskodawcy. Nierównego traktowania stron wnioskodawca upatrywał również w odmowie zawieszenia postępowania o alimenty oraz rozszerzenia kontaktów wnioskodawcy z synem. W ocenie skarżącego okoliczności te jednoznacznie świadczą o braku obiektywizmu i bezstronności sędziego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne.

Przepis art. 49 kpc reguluje wyłączenie sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony. Podstawą takiego żądania lub wniosku jest istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w każdej sprawie. Ustawa nie przytacza wskazówek co do rodzaju okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Nie wystarczą zatem jakiekolwiek okoliczności zachodzące w odniesieniu do osoby sędziego, lecz takie, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności sędziego. Intencją ustawodawcy nie było ustanowienie surowszych wymagań skoro wystarczą okoliczności, które mogłyby wywołać taką wątpliwość. Strona powinna przytoczyć konkretne okoliczności, na podstawie których wyraża uzasadnioną obawę braku bezstronności sędziego. Mogą one dotyczyć stosunków pozasądowych istniejących jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i okoliczności zaistniałych na poszczególnych etapach procesu czy też poszczególnych czynności procesowych. W aktualnym brzmieniu art. 49 kpc mogą to być stosunki zarówno towarzysko-służbowe, osobiste lub też przyjacielskie, jak i powiązania majątkowe, finansowe, kredytowe (por. Tadeusz Żyznowski, Komentarz do art. 49 k.p.c., Lex 2013).

Instytucja wyłączenia sędziego na wniosek związana jest jednak nie z wystąpieniem jakiejkolwiek wątpliwości, co do bezstronności sędziego rozpoznającego sprawę, ale z ujawnieniem się uzasadnionych wątpliwości, co do jego bezstronności sędziego (art. 49 kpc). Zatem o możliwości wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy nie decyduje samo odczucie strony co do bezstronności sędziego, ale odczucie co do tych wątpliwości musi być uzasadnione w okolicznościach danej sprawy. Ciężar uprawdopodobnienia wystąpienia takich okoliczności spoczywa na stronie wnoszącej o wyłączenie sędziego (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 7 lutego 2014 roku, I Acz 130/14, Lex 1433829).

W niniejszej sprawie takie okoliczności nie występowały. Nie mogły odnieść skutku zarzuty kierowane w stosunku do sędziego, a odnoszące się do sposobu procedowania przez niego w niniejszym postępowaniu. Przeświadczenie strony co do tego, że sędzia prowadzi proces wadliwie, zwłaszcza nieobiektywnie, nie jest bowiem przesłanką do żądania wyłączenia sędziego. Należy mieć na uwadze, że gromadzenie materiału dowodowego będącego podstawą rozstrzygnięcia, przy uwzględnieniu inicjatywy dowodowej stron i uczestników postępowania oraz ocena mocy i wiarygodności dowodów, w granicach zakreślonych przepisem art. 233 § 1 kpc, należy do Sądu orzekającego, a poprawność postępowania Sądu pierwszej instancji podlega ocenie Sądu Odwoławczego w ramach kontroli instancyjnej po wydaniu orzeczenia czy to w sprawie incydentalnej, czy też kończącego postępowanie w sprawie. Strona może bowiem zwalczać wadliwe orzeczenia wydawane przez Sąd przy pomocy środków odwoławczych. Nie może natomiast, poprzez składanie nieuzasadnionego wniosku o wyłączenie sędziego, wpływać na skład sądu rozpoznającego sprawę (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 26 października 1995 r. I ACz 309/95 OSA 1997/9/49).

Zarzut skarżącego, że sędzia prowadzi postępowanie z naruszeniem przepisów procesowych nie może być zatem skuteczną podstawą wniosku o wyłączenie sędziego. Podobnie podstawą wyłączenia sędziego nie może być wadliwość oceny prawnej gdyż zarzut w tym zakresie może być badany jedynie w drodze ewentualnego zaskarżenia niekorzystnego rozstrzygnięcia do Sądu drugiej instancji.

Reasumując, w realiach niniejszej sprawy, oświadczenie sędziego referenta jest wystarczające do przyjęcia, że nie wystąpiły przesłanki do uwzględnienia w odniesieniu do jej osoby wniosku o wyłączenie od rozpoznania niniejszej sprawy. Przyczyny takiej nie mogą stanowić podniesione przez skarżącego zarzuty dotyczące uchybienia przepisom postępowania, jakie w ocenie skarżącego miały miejsce w sprawie. Prawidłowość procedowania podlega bowiem kontroli instancyjnej, a nie w ramach wniosku o wyłączenie sędziego.

Z tych względów zażalenie podlegało oddaleniu, o czym Sąd Okręgowy orzekł na mocy art.385 kpc w zw. z art.397 § 2 kpc i art.13 § 2 kpc.

SSR (del.) Ewa Buczek - Fidyka SSO Danuta Pacześniowska SSO Anna Hajda

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Pacześniowska,  Anna Hajda ,  Ewa Buczek-Fidyka
Data wytworzenia informacji: