Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 821/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-10-13

POSTANOWIENIE

Dnia 13 października 2015r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Danuta Pacześniowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 października 2015r.

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w G.

przeciwko A. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 12 lutego 2015r., sygn. akt I C 2716/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSO Danuta Pacześniowska

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zaskarżonym postanowieniem umorzył postępowanie z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko A. K.. Uzasadniając rozstrzygnięcie, wskazał, że powódka została wezwana do usunięcia braków formalnych przez wykazanie umocowania pełnomocnika zgodnie z art. 68 kpc i przedłożenie pełnomocnictwa stosownie do treści art. 89 § 1 kpc, w terminie dwóch tygodni od doręczenia wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania. Z uwagi, że braków tych nie usunęła postępowanie podlegało umorzeniu na podstawie art. 505 37 § 1 kpc.

Zażalenie na to postanowienie wniosła powódka domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz zasądzenie na jej rzecz od pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Zarzuciła naruszenie przepisu art. 505 37 kpc w zw. z art. 68 kpc przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że pełnomocnik powoda nie uzupełnił braków formalnych pozwu, gdyż nie wykazał umocowania osób udzielających mu pełnomocnictwa do podejmowania czynności w imieniu powódki dołączając odpis z rejestru przedsiębiorców KRS późniejszy niż data udzielenia pełnomocnictwa. Powódka wywodziła, że do wykazania, iż osoby działające jako organ osoby prawnej są uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa procesowego nie jest konieczne by aktualny bądź zupełny odpis z Krajowego (...) S. był sporządzony według stanu na dzień wystawienia dokumentu pełnomocnictwa.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Zarządzeniem z 23 grudnia 2014r., doręczonym 9 stycznia 2015r., powódka została wezwana do usunięcia braków formalnych pozwu poprzez wykazanie umocowania zgodnie z art. 68 kpc i przedłożenie pełnomocnictwa zgodnie z art. 89 § 1 kpc, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania. W zakreślonym terminie przedłożyła pełnomocnictwo udzielone radcy prawnemu J. K. 8 listopada 2013r. oraz informację odpowiadająca aktualnemu odpisowi z Krajowego (...) powoda z 12 stycznia 2015 roku (ostatnia ujawniona zmiana wpisu w rejestrze pochodziła z 2 września 2014r.).

Sąd Okręgowy podziela ocenę Sądu Rejonowego, że powódka nie wykazała w sposób należyty umocowania pełnomocnika.

Kierując się tezami wskazanymi w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z 8 listopada 2007r. (III CZP 92/07, OSNC 2008/11/126), należy wskazać, że prawidłowe wykazanie umocowania osób uprawnionych do reprezentacji spółki handlowej na podstawie odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców wymaga przedłożenia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców z daty sporządzenia dokumentu pełnomocnictwa albo z daty wcześniejszej. Przedłożenie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców sporządzonego w terminie późniejszym nie świadczy jeszcze samo w sobie o wadliwym wykazaniu umocowania. W takim wypadku rozstrzygająca jest data ostatniego wpisu w rejestrze, a dokładnie aby wpis ten został dokonany przed datą sporządzenia dokumentu pełnomocnictwa. Jeżeli data ostatniego wpisu jest zatem późniejsza niż data sporządzenia pełnomocnictwa należy uznać, że wykazanie umocowania jest nieprawidłowe, co musi rodzić określone skutki prawne.

Analogiczną zasadę należy przyjąć w wypadku przedkładanych przez stronę wydruków komputerowych aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru wskazanych w art. 4aa ustawie z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym (...) o ile wydruk ten spełnia wymogi wskazane w załączniku Nr 12– 14 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie ustroju i organizacji(...) oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego (...) i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011r. Nr 297, poz.1760).

Sąd Okręgowy uwzględnia przy tym okoliczność, że odpis z rejestru przedsiębiorców, w szczególności wobec deklaratoryjnego charakteru wpisów dokonywanych w dziale drugim tego rejestru, nie zawsze uwzględnia rzeczywisty stan faktyczny osób uprawnionych do reprezentacji członków zarządu spółki, w szczególności czy ostatni wpis odnosił się do zmiany w składzie osób uprawnionych do reprezentacji, niemniej jednak, wobec precyzyjnej treści zarządzenia, przedłożona przez powoda informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców na 12 stycznia 2015r., nie udokumentowała w sposób prawidłowy osób uprawnionych do reprezentacji spółki w dniu udzielenia pełnomocnictwa, tj. 8 listopada 2013r.

Wobec powyższego umorzenia postępowania przez Sąd pierwszej instancji miało oparcie w art. 505 37 § 1 zd. 2 kpc.

Z tych względów zażalenie powódki podlegało oddaleniu w oparciu o art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

SSO Danuta Pacześniowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Pacześniowska
Data wytworzenia informacji: