Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 136/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-02-18

Sygn. akt III Ca 136/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 lutego 2014r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Danuta Pacześniowska (spr.)

Sędziowie SO Lucyna Morys-Magiera

SO Andrzej Dyrda

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 lutego 2014r.

sprawy z powództwa A. W., T. W., H. W.

przeciwko Zarządowi (...) sp. z o.o. w G.

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 28 października 2013r., sygn. akt I C 1862/12

postanawia:

odrzucić apelację

SSO Andrzej Dyrda SSO Danuta Pacześniowska SSO Lucyna Morys-Magiera

Sygn. akt III Ca 136/14

UZASADNIENIE

Pozwany zastąpiony przez pełnomocnika r.pr. B. C. w dniu 28 listopada 2013r. wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z 28 października 2013r. Pełnomocnik pozwanego umocowany został do działania w imieniu pozwanego pełnomocnictwem procesowym z 17 maja 2013r. podpisanym przez prezesa zarządu B. O..

Wobec uznania, że dokument wykazujący osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej udzielające pełnomocnictwa stanowi element pełnomocnictwa procesowego (wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2010r., III CSK 42/10), Przewodniczący Sądu Rejonowego zarządzeniem z 19 grudnia 2013r. wezwał pełnomocnika pozwanego do usunięcia braków formalnych tego pełnomocnictwa w oparciu o art. 130 § 1 kpc w związku z art. 126 § 3 kpc i 13 § 2 kpc przez wykazanie, że osoba która udzieliła mu pełnomocnictwa była uprawniona do działania w imieniu pozwanego na dzień 17 maja 2013r. przez przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonej kserokopii KRS pozwanego na 17 maja 2013r. w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia apelacji. W przepisanym terminie pozwany przedłożył odpis aktualny KRS z 15 stycznia 2014r., wskazujący datę 24 października 2013r. jako datę ostatniego wpisu oraz poświadczony za zgodność wydruk ze strony internetowej E-MS-Portal z 19 kwietnia 2013r.

Sąd Okręgowy kierując się tezami wskazanymi w uchwale Sądu Najwyższego z 8 listopada 2007r. (III CZP 92/07), uznał, że prawidłowe wykazanie umocowanie osób uprawnionych do reprezentacji spółki osobowej na podstawie odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców wymagało przedłożenia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców z daty sporządzenia dokumentu pełnomocnictwa albo z daty wcześniejszej. Przedłożenie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców sporządzonego w późniejszym terminie nie świadczyło per se o wadliwym wykazaniu umocowania. W tym przypadku rozstrzygająca była data ostatniego wpisu, a zatem aby wpis ten został dokonany przed datą sporządzenia dokumentu pełnomocnictwa. W przypadku, gdy data ostatniego wpisu jest późniejsza niż data sporządzenia pełnomocnictwa należy uznać, że wykazanie umocowania jest nieprawidłowe, a tym samym konieczne jest zastosowanie odpowiednich skutków prawnych.

Sąd Okręgowy uwzględnia przy tym okoliczność, że odpis KRS nie zawsze uwzględnia rzeczywisty stan faktyczny osób uprawnionych do reprezentacji członków zarządu spółki, w związku z tym wykazanie umocowania tych osób jest również dopuszczalne na podstawie odpowiednich uchwał, co ma swoje umocowanie zarówno w art. 169 k.s.h., jak również art. 22 i art. 24 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2007r., Nr 168, poz. 1186 z późniejszymi zmianami)

Identyczną zasadę stosuje się do pobranych samodzielnych wydruków komputerowych aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru wskazanych w art. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wydruk ten spełnia wymogi wskazane w załączniku Nr 12 – 14 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011r. Nr 297, poz.1760). Musi więc być wygenerowany jako wydruk na stronie Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, a nie wydruk z „poziomu strony (...), a taki właśnie wydruk został załączony przez pozwanego.

Z tych względów, Sąd Okręgowy po myśli art. 398 6 § 2 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

SSO Andrzej Dyrda SSO Danuta Pacześniowska SSO Lucyna Morys-Magiera

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Pacześniowska,  Lucyna Morys-Magiera ,  Andrzej Dyrda
Data wytworzenia informacji: