Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Cgg 4/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2017-02-28

Sygn. akt: I Cgg 4/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2017 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Tadeusz Trojanowski

Protokolant:

sekr. sądowy Anna Szpręgiel

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 roku w Gliwicach

sprawy z powództwa T. S. i I. S.

przeciwko (...) S.A. w K.

o naprawienie szkody

I.  nakazuje pozwanej, aby naprawiła szkody w nieruchomości powodów w następujący sposób:

1.  w budynku gospodarczym poprzez:

przemurowania pęknięć ukośnych ścian na elewacji,

rozkucie pęknięć ukośnych ścian, zaprawienie bruzd zaprawą cementowo - wapienną na elewacji,

rozkucie pęknięć pionowych ścian, zaprawienie bruzd zaprawą cementowo - wapienną wewnątrz,

odkucie tynku na elewacji pasami szerokości 30 cm w miejscach pęknięć wraz z ponownym uzupełnieniem - tynk szlachetny, drapany – 3,10 m,

odkucie tynku na elewacji pasami szerokości 15 cm w miejscach pęknięć wraz z ponownym uzupełnieniem - tynk szlachetny, drapany – 4,80 m,

odkucie tynku wewnętrznego - poziomo - 1,90 m,

nakropienie elewacji po wykonanych robotach naprawczych;

2.  w ogrodzeniu wewnętrznym - wychylenie słupków betonowych poprzez:

pionowanie wychylonych słupków ogrodzeniowych poprzez odkopanie, rektyfikację do pionu, podbetonowanie

wykopy,

podbetonowanie betonem B-15 wraz z rektyfikacją,

naciągnięcie siatki plecionej - 15,0 m,

wywóz nadmiaru gruntu wraz z gruzem;

3.  w ogrodzeniu zewnętrznym - pęknięcia cokołów betonowych poprzez:

rozkucie pęknięć cokołu betonowego pionowo, zaprawienie bruzd zaprawą z zatarciem na gładko,

odbicie i uzupełnienie tynku pasami szerokości 15 cm pionowo;

4.  w bramie wjazdowej i furtce - wychylenie słupków stalowych, zaciskanie i deformacja bramy i furtki poprzez:

odkopanie słupków i częściowo cokołów, bramy, furtki oraz rektyfikacja słupków,

podbetonowanie betonem B-15 wraz z rektyfikacją,

zasypanie wykopów,

wywóz nadmiaru gruntu;

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gliwicach kwotę 5.397,04 (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 04/100) złotych tytułem kosztów sądowych;

IV.  odstępuje od obciążania powodów kosztami postępowania.

SSO Tadeusz Trojanowski

I Cgg 4/15

UZASADNIENIE

Powodowie wnieśli o naprawę szkód w ich nieruchomości, wynikających z ruchu zakładu górniczego pozwanej, poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego, a także o zasądzenie kosztów. W uzasadnieniu pozwu podano, że powodowie wzywali pozwaną do naprawienia szkody jednak wezwanie okazało się nieskuteczne, strony nie zawarły ugody.

W odpowiedzi na pozew pozwana zaproponowała zawarcie ugody sądowej w części dotyczącej budynku mieszkalnego i wniosła o oddalenie powództwa w części dotyczącej budynku gospodarczego, ogrodzenia, bramy wjazdowej, furtki i szamba(k49).

W dniu 16.06.2016 r. strony zawarły ugodę w przedmiocie naprawy szkód w budynku mieszkalnym (k.75);postępowanie w tej części umorzono(k.76).

Sąd ustalił co następuje.

Powodowie są właścicielami nieruchomości położonej w R. przy ul. (...), zabudowanej budynkiem mieszkalnym, na nieruchomości znajduje się także budynek gospodarczy, ogrodzenie, brama wjazdowa, furtka i szambo.

Teren nieruchomości powodów podlegał wpływom eksploatacji górniczej pozwanej prowadzonej w okresie 1971-2009.Wpływy dokonanej eksploatacji na nieruchomość powodów trwały do I-II kwartału 2011 r.(k.106/107).Wstrząsy górnicze jakie wystąpiły na nieruchomości w okresie 2008-2015r. mogły w pojedynczych przypadkach powiększyć istniejące wcześniej uszkodzenia budynku.

Wskutek eksploatacji górniczej pozwanej w nieruchomości powodów wystąpiły następujące szkody pochodzenia górniczego :w budynku gospodarczym pęknięcia ścian i uszkodzenia tynku; w ogrodzeniu wewnętrznym wychylenie słupków betonowych; w ogrodzeniu zewnętrznym pęknięcia cokołów betonowych; w bramie wjazdowej i furtce wychylenie słupków stalowych, zaciskanie i deformacja bramy i furtki. Naprawa poszczególnych składników jest celowa i ekonomicznie opłacalna. Powyższe szkody należy usunąć w sposób w następujący sposób:

1.  w budynku gospodarczym poprzez:

przemurowania pęknięć ukośnych ścian na elewacji,

rozkucie pęknięć ukośnych ścian, zaprawienie bruzd zaprawą cementowo - wapienną na elewacji,

rozkucie pęknięć pionowych ścian, zaprawienie bruzd zaprawą cementowo - wapienną wewnątrz,

odkucie tynku na elewacji pasami szerokości 30 cm w miejscach pęknięć wraz z ponownym uzupełnieniem - tynk szlachetny, drapany – 3,10 m,

odkucie tynku na elewacji pasami szerokości 15 cm w miejscach pęknięć wraz z ponownym uzupełnieniem - tynk szlachetny, drapany – 4,80 m,

odkucie tynku wewnętrznego - poziomo - 1,90 m,

nakropienie elewacji po wykonanych robotach naprawczych;

2.  w ogrodzeniu wewnętrznym - wychylenie słupków betonowych poprzez:

pionowanie wychylonych słupków ogrodzeniowych poprzez odkopanie, rektyfikację do pionu, podbetonowanie

wykopy,

podbetonowanie betonem B-15 wraz z rektyfikacją,

naciągnięcie siatki plecionej - 15,0 m,

wywóz nadmiaru gruntu wraz z gruzem;

3.  w ogrodzeniu zewnętrznym - pęknięcia cokołów betonowych poprzez:

rozkucie pęknięć cokołu betonowego pionowo, zaprawienie bruzd zaprawą z zatarciem na gładko,

odbicie i uzupełnienie tynku pasami szerokości 15 cm pionowo;

4.  w bramie wjazdowej i furtce - wychylenie słupków stalowych, zaciskanie i deformacja bramy i furtki poprzez:

odkopanie słupków i częściowo cokołów, bramy, furtki oraz rektyfikacja słupków,

podbetonowanie betonem B-15 wraz z rektyfikacją,

zasypanie wykopów,

wywóz nadmiaru gruntu;

Pęknięcia posadzki w budynku gospodarczym nie są szkodą górniczą, powstały wskutek zużycia naturalnego ;garaż ten jest nieogrzewany i nieszczelny co w okresie zimowym oddziaływuje szczególnie na posadzkę powodując jej wymrażanie. Przemieszczenie się i zwichrowanie wrót garażowych drewnianych także wynika wyłącznie z zużycia naturalnego. Budynek nie jest konserwowany, jest zaniedbany.(k.220).Szambo jest na podwórzu przed budynkiem mieszkalnym, bez usunięcia ziemi i trawnika nie da się określić jego kształtu; brak jest widocznego włazu (k94).

Stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu

o opinie biegłych i J. K. oraz dokumenty złożone do akt. Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodami górniczymi wskazanymi w sporządzonym protokole był kwestionowany, a zatem dopuszczono w tym zakresie dowód z opinii biegłego Z. F. (k.91), która wobec pism stron(k.118,121) została uzupełniona (k.131).Zakres szkód górniczych i sposób ich naprawy ustalił biegły J. K.(k.158), który wobec pisma powodów (k.201) uzupełnił swą pierwotną opinię w zakresie rektyfikacji słupków ogrodzenia, wyjaśniając także wątpliwości powodów w zakresie swej pierwszej opinii.

Powodowie uwag do tej opinii uzupełniającej nie wnieśli. Strona pozwana nie wypowiedziała się pisemnie odnośnie opinii tego biegłego.

Opinia biegłych złożone do akt-po ich uzupełnieniu- są zupełne, przekonywujące i wyczerpujące. Biegli po zapoznaniu się z uwagami powodów i pozwanej do swoich opinii wyjaśnili sporne kwestie.

Biegły K. stanowczo i przekonywująco opisał przedmiotowe uszkodzenia. Biegły posiada wiadomości specjalne w tym zakresie a strona nie wykazała nieścisłości w opinii, luk w rozumowaniu biegłego ani błędów logicznych. Dokumenty złożone do akt wątpliwości nie budziły.

Sąd zważył co następuje:

Powodowie jako właściciele nieruchomości mają legitymację do dochodzenia roszczeń w przedmiocie naprawy. Ustawa z 1994 preferuje restytucję naturalną a zatem treść opinii biegłego implikuje sposób naprawy szkody.

Wobec treści uchwały SN z 22.11.2013 III CZP 75/13w niniejszej sprawie stosuje się stare prawo górnicze; oczywistym jest że „zdarzenie wywołujące szkodę jak i samo powstanie szkody miało miejsce przed dniem 1 stycznia 2012 r.” ; szkody ujawniły się w 2012 roku a zatem zdarzenie wywołujące szkodę musiało zaistnieć wcześniej. Nadmienić można, że także w nowym prawie górniczym poszkodowany ma możliwość wyboru sposobu naprawy szkody wynikającą z kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art.94 p.g.z 1994r., mającego zastosowanie w sprawie, naprawienie szkody powinno nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego a obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego ciąży na przedsiębiorcy; dopiero jeżeli nie jest możliwe przywrócenie stanu poprzedniego lub koszty tego przywrócenia rażąco przekraczałyby wielkość poniesionej szkody, naprawienie szkody następuje przez zapłatę odszkodowania -art.95 ust.1 p.g. Oczywistym jest że roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Biegły K. opisał proponowany sposób usunięcia szkód, który w ocenie Sądu jest konieczny i wystarczający. Przedmiotem sporu był sposób szkód pochodzenia górniczego. „ Przepisy Prawa geologicznego i górniczego są tak skonstruowane ,że uniemożliwiają właścicielowi nieruchomości sprzeciwienie się powstaniu kolejnej szkody. Zakład górniczy może w związku z legalnie prowadzoną działalnością zniszczyć poszczególne obiekty. Ustawodawca nałożył na prowadzących eksploatację jedynie obowiązek naprawienia szkody.”(IACa 1978/06 Lex nr 307305).W roszczeniach odszkodowawczych, także w sprawach górniczych, stany faktyczne są różnorodne. W realiach sprawy orzeczone czynności są sposobem naprawienia szkody.

Wobec zakwestionowania co do zasady związku przyczynowego pomiędzy eksploatacją górniczą pozwanej a szkodami w nieruchomości powoda należało dokonać ustaleń w tym zakresie w oparciu o opinię biegłego F. a następnie wyszczególnić pochodzenia górniczego i wskazać sposób naprawy .Dokonał tego biegły K.. Biegły dokonał stosownych wyliczeń i wykazał racjonalność swojego stanowiska przy wyjaśnianiu opinii.

Orzeczenie nie zawiera części oddalającej albowiem orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu zaś sposób naprawy szkód był określony przez biegłego. Powodowie są zatem stroną wygrywającą proces a przegranym jest pozwana która pierwotnie wnosiła o oddalenie powództwa- w zakresie nie objętym ugodą w całości.

W sprawie zawarto ugodę co rzutuje na wyrzeczenia o kosztach (art.104 kpc).Strony w ugodzie ustaliły –pkt 3- koszty procesu związane z budynkiem mieszkalnym. W pozostałym zakresie koszty procesu ustalono-wobec wartości przedmiotu orzekania (5858zł – k.221) na kwotę 1200 zł (art.98 kpc).

Na nieuiszczone koszty sądowe obciążające pozwaną składają się : połowa nieuiszczonych kosztów biegłego K.(1.122,52 zł), połowa należnej opłaty sądowej wyliczona od wartości przedmiotu ugody(2859 zł) oraz należna opłata sądowa od wartości przedmiotu orzekania ustalonej przez biegłego(293 zł), o kosztach tych orzeczono na zasadzie art.113 ust.1 uoks, mając na uwadze art.79 ust1 pkt 3a uoks oraz art.96 ust1 pkt 12 i ust.3 tej ustawy. W niniejszej sprawie nie było podstaw do obciążania powodów kosztami.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Fornalczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Tadeusz Trojanowski
Data wytworzenia informacji: